Dare to Dream พาทัวร์ออฟฟิศ #Fastwork ที่กำลังจะทำให้เป็นออฟฟิศที่ไม่เกินฝัน#CKFastwork พาทัวร์ออฟฟิศแบบเดิมๆ ก่อนที่จะเริ่มทำพื้นที่เก่าให้เป็นออฟฟิศในฝัน ที่ช่วยให้การทำงานของทุกคนสามารถส่งต่อพลังความฝันไปสู่ผู้ประกอบการ และ #ฟรีแลนซ์ ทั้งประเทศได้!